Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru spoločnosťou Jozef Kukuča – LAUGOTHERM (Ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

 

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Jozef Kukuča – LAUGOTHERM a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

2. Predávajúci

Jozef Kukuča – LAUGOTHERM, IČO: 33147181, so sídlom Kostolná-Záriečie 187, 913 04, je spoločnosťou zapísanou v živnostenskom registri vedenom

Okresným úradom Trenčín, vedením pod Číslo živnostenského registra: 309-5519, zaoberajúca sa predovšetkým výrobou slnečných kolektorov, vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia a ich následným predajom ďalším predajcom a koncovým spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii “Kontakty”.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 046/5422 771

fax č.: 046/5420 685

 

3. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa a zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
  • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
  • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

4. Objednanie tovaru

Objednanie tovaru môže kupujúci uskutočniť písomnou alebo elektronickou formou objednávky prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v „Kontaktoch“ alebo uzatvorením kúpnej zmluvy. K objednaniu tovaru môže dôjsť aj osobne, spísaním objednávky priamo v sídle spoločnosti predávajúceho.

 

5. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia objednávky alebo zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej objednávky alebo kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

6. Otváracia doba

Prevádzka a predajné miesto na adrese Kostolná-Záriečie 187, 913 04:
Pondelok-Piatok: 9:00 – 15:00

Sobota-Nedeľa: zatvorené

Sviatky a dni pracovného pokoja: zatvorené

Objednávky a dotazy elektronickou formou prostredníctvom e-mailovej adresy laugotherm@laugotherm.sk predávajúci prijíma 24hodín denne, 7 dní v týždni.

 

7. Platobné podmienky

a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

b) platba vopred bankovým prevodom

c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

d) platba na faktúru so splatnosťou

e) na splátky (závisí od konkrétneho obchodného prípadu a dohody s predávajúcim)

 

8. Dodanie tovaru

Tovar si môže kupujúci prevziať priamo v sídle spoločnosti predávajúceho. Ak to vlastnosti tovaru dovoľujú, tovar je možné poslať prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravného kuriéra UPS. Cena za prepravu sa účtuje podľa platného cenníka Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti.

 

9. Záručné podmienky

Záruka na slnečné kolektory je 10 rokov, na nádoby ohrievačov (zásobníky vody) 5 rokov a na ostatné komponenty a jednotlivé časti solárnych zostáv sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.

 

Postup pri reklamácií tovaru

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť/ zaslať:

1. reklamovaný tovar,

2. kópiu dokladu o zakúpení

Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené reklamácia nebude uznaná ako záručná.

V prípade, že bol dodaný poruchový tovar, t.j. nefunguje už pri prvej inštalácii, kupujúci má nárok na výmenu za iný kus.Podmienkou je oznámiť túto skutočnosť do 24 hodín po inštalácií tovaru.

Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť pri osobnom odbere ihneď, pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu.

 

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

1. pôsobením nevhodných pracovných podmienok (mechanické zaťaženie, nesprávna – neodborná montáž a pod.)

2. v zmysle ustanovení § 619 a násl. Občianskeho zákonníka sa záruka nevzťahuje na bežné opotrebenie

3. používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia

4. neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou (viď. montážny návod)

7. poškodením živelnou pohromou

8. neodbornou dodatočnou montážou (demontážou

9. poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim

10. mechanickým poškodením zariadenia

LAUGOTHERM
O SLNEČNÝCH KOLEKTOROCH
LAUGOTHERM
NA STIAHNUTIE
NA STIAHNUTIE
NA STIAHNUTIE
LAUGOTHERM
LAUGOTHERM
LAUGOTHERM
V oblasti vývoja a výroby kúrenárskej techniky na našom trhu stabilne pôsobíme už 30 rokov. Sme držiteľom certifikátu ISO 9001Solar Keymark.
Naša spoločnosť má pre Vás cenovo najvýhodnejšie solárne zostavy na slovenskom trhu so zárukou 10 rokov.
Vysoká absorbivita, minimálna emesivita, maximálny výkon, nízky hydraulický odpor, vysoká pevnosť - to sú silné stránky našich slnečných kolektorov RAMZES s technológiou Solar Absorber Laugotherm.
Pre pohodlné elektrické kúrenie sme pre Vás vyvinuli elektrický kotol SYNCHRO, ktorý svojimi funkciami a prevedením uspokojí aj náročného užívateľa.
U nás nájdete kompletné príslušenstvo pre solárne systémy ako aj komponenty potrebné pre realizáciu atypických riešení a realizáciu viac okruhových systémov a ich riadení.
Slnečné kolektory RAMZES sú držiteľom certifikátu SOLAR KEYMARK a sú zaradené do zoznamu zariadení MH SR, na ktoré je možné využiť dotáciu podporovanú európskou úniou v programe "Zelená domácnostiam" ako aj v českej republike v programe "Nová zelená úsporám".
Tu nájdete dôležité informácie ohľadom správneho výberu Vášho slnečného kolektora, ktoré Vám pomôžu pmocou jednoduchých obrázkov pochopiť ich základné rozdelenie a ich vlastnosti v určitých podmienkach. 
Ukážka montáži slnečných kolektorov RAMZES.
Výkresy zapojenia slnečných kolektorov, výkresy uchytenia slnečných kolektorov, výkresy odvzdušnenia slnečných kolektorov, schémy pripojenia elektrického kotla SYNCHRO, návody, prospekty
Jozef Kukuča – LAUGOTHERM, 913 04 Kostolná-Záriečie 187
tel/fax: +421 32 652 67 67 ° mobil: 0905 343 125  
mobil: 00421905 965 680 - ENGLISH 

e-mail: laugotherm@laugotherm.sk